สินเชื่อ

เงินทันเด้อ สินเชื่อวงเงินให้ยืมตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บาท

เงิ น ทันเด้อ ให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ น ทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมงโดยมีเงื่อนไขง่ายๆเพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 
 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

 • ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท
 • คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน
 • สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน
 • สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

 • สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี
 • บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร
 • สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

 
 

 • ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์
 • กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

เงิ น ทันเด้อ

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

 • ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*
 • ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

 
 

 • ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต money-thunder หรือ SCB CALL CENTER 02 777-7777