สินเชื่อ

เมืองไทยแคปปิตอล ให้ยืมฉุกเฉิน 20,000 บาท

สิ นเ ชื่อส่วนบุลคล จาก เมืองไทยแคปปิตอล เป็นอีกหนึ่งบริการ สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ดีๆที่สามารถ กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ รับเงิ นเต็มจำนวน เหมาะกับชาวบ้ านหาเช้ากินค้ำที่ต้องการเงิ นด่วน เพื่อจุดประสงค์ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล นั้นถือว่าเป็นสถาบันการเ งิน ที่เชื่ อถือได้ และยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเขตในเมืองหรือนอกเมือง เพื่อเปิ ดโอกาศให้คนหาชาวกินค่ำสามารถเข้าถึงสิ นเชื่ อเงิ นกู้ยืม ได้อย่ างทั่วถึง ร ายละเอียดสิ นเ ชื่อจะเป็นอย่ างไรมาติดตามอ่านด้านล่ างกันเลยครับ

 
 

วงเงิ นให้กู้ยืม

 • กู้ยืมเงิ น ได้ตั้งแต่ 3,000-20,000 บ าท

ระยะเวล าการผ่อนชำระเงิ นกู้

 • ผ่อนชำระได้ 10-36 เดือน

เมืองไทยแคปปิตอล

ประเภทการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระเป็นร ายเดือน

 
 

อัตร าดอกเบี้ย

 • คิดอัตร าร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)

วิธีสมั คร กู้ยืมเ งิน สิ นเ ชื่อส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

 • สมั ครได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล สาขาใกล้บ้ านท่าน ทั่วประเทศ
 • ค้นหาสาขาบริการใกล้บ้ านคุณ

 
 

เอกส ารประกอบ กู้ยืมเ งิน สิ นเชื่ อส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

 1. สำหรับเป็นลู กค้ าเก่าบริษัท
 2. บัตรประชาช นตัวจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้ าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงิ นสิ นเ ชื่อ

 1. หากผู้ขอสิ นเ ชื่อมี ร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อเดือน
 2. อนุมัติวงเงิ นสิ นเชื่ อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของร ายได้
 3. ผู้ขอสิ นเชื่ อต้องไม่มีวงเงิ นสิ นเชื่ อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง
 4. หากผู้ขอ สิ นเชื่ อมีร ายได้ตั้งแต่ 30,000 บ าทต่อเดือน อนุมัติวงเ งินสิ นเชื่ อได้ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมืองไทยแคปปิตอล ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ โทร 02-483-8888

ข้อมูล : บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด มหาชน