สินเชื่อ

LINE BK สินเชื่ออนุมัติไว 100,000 บาท

ไลน์บีเค อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ที่ ไลน์บีเค ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืม

วัตถุประสงค์

 • สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 
 

วงเงิ นพร้อมใช้

 • จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท
 • คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น
 • เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์
 • ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

ไลน์บีเค

วงเ งินผ่อนชำระ

 • รับเ งิน
 • ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด
 • ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

 
 

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK
 • ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

 • เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก ไลน์บีเค ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน
 • ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

 
 

 • สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

ที่มา ladybkk